Doradzamy uczestnikom postępowań upadłościowych i egzekucyjnych, proponując pomoc prawną na wszystkich etapach procedury.

Sprawdź, w czym możemy Tobie pomóc.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Dowiedz się więcej

Czym się zajmujemy?

Dla firm w kryzysie

Przygotowujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorców w kryzysie.

Dla wierzycieli

Pomagamy w odzyskaniu należności. Wpieramy wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Dla sądów

Zapraszamy do współpracy w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Dla dłużników

Przygotowujemy i wdrażamy plany restrukturyzacyjne.

Dowiedz się więcej

Oferta

O Kancelarii

Upadłość
konsumencka

Przedsiębiorcy

 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami,
 • sporządzanie wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja Dłużników i Wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli,
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych na potrzeby postępowań pozasądowych oraz pozasądowych,
 • wsparcie w negocjacjach z Bankami i instytucjami finansowymi,
 • ocena stanu majątkowego podmiotów gospodarczych, w tym zagrożonych niewypłacalnością,
 • ustalanie majątku dłużnika.

Zespół Kancelarii tworzy Krzysztof Sobieraj Doradca Restrukturyzacyjny ( licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1205) oraz współpracownicy z zakresu finansów i rachunkowości, prawa podatkowego, cywilnego i gospodarczego. Zawód doradcy restrukturyzacyjnego powstał z początkiem 2016 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób przygotowanych merytoryczne do prowadzenia spraw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także wyposażonych w wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Do każdej sprawy podchodzimy indywidulanie, tworząc każdorazowo zespół dedykowany do rozwiązania konkretnego problemu. Reprezentujemy zarówno dłużników jak i wierzycieli.

Upadłość konsumencka jest to rozwiązanie prawne, które w założeniu ma oferować osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej – niewypłacalnym dłużnikom konsumentom – możliwość wyjścia z zadłużenia poprzez jego redukcję lub umorzenie w całości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, może złożyć jedynie sam dłużnik. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien wskazywać okoliczności, które uzasadniają wniosek oraz ich uprawdopodobnienie. Ponadto wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL dłużnika lub numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej jeśli Dłużnik nie posiada nr PESEL, aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz wskazaniem miejsc w których się znajduje, spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności, listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika, wraz datami ich ustanowienia, w szacowności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491[4] ust. 2 i 3 ustawy.

Od 24 marca 2020 roku również informację:

 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł ustalaną dla wszystkich czynności dotyczących tego samego prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli jednak przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, to pomimo wystąpienia w/w okoliczności, Sąd może uwzględnić wniosek o upadłości. Dłużnik może ponosić jednak, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości – zapraszam do kontaktu z Nami.

Doradzamy przedsiębiorcom. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach sądowych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Sporządzamy wnioski restrukturyzacyjne, opinie i ekspertyzy gospodarcze.

Dla wierzyciela

 • windykacja należności trudnych w ramach postępowań upadłościowych (egzekucja singularna oraz generalna w ramach postępowania upadłościowego),
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego, opisanej w art. 299 ksh,
 • ocena stanu majątkowego podmiotów gospodarczych, w tym zagrożonych niewypłacalnością,
 • ustalanie majątku dłużnika.

Dla przedsiębiorcy

 • sporządzanie wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • prowadzenie spraw i reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, reprezentacja na zgromadzeniach wierzycieli,
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych na potrzeby postępowań pozasądowych oraz sądowych,
 • wsparcie w negocjacjach z Bankami i instytucjami finansowymi,
 • ustalanie daty i przyczyn powstania niewypłacalności przedsiębiorstwa na potrzeby postępowań upadłościowych oraz postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego, opisanej w art. 299 ksh.

Kontakt

Dane kontaktowe

KSAB Krzysztof Daniel Sobieraj

ul. Psie Budy 10/11 lok. 3

50-080 Wrocław

NIP 884 241 91 98

REGON 022163624

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

*pole wymagane

Zaufali nam

×

Referencje dostępne na życzenie.